Garrett Bradbury Authentic Jersey  Ochrona zasobów wody: recycling ścieków przemysłowych - Polski Klaster Budowlany

Szczególne wyzwanie:

Woda słodka najczęściej wykorzystywana jest w energochłonnych gałęziach przemysłu. Jest tam przetwarzana, podgrzewana, ochładzana oraz rozcieńczana. Wykorzystuje się ją również do mycia, a także transportowania produktów. Odkąd stanowi ograniczony zasób, w energochłonnych gałęziach przemysłu konieczne są przełomowe innowacje, aby możliwy był jej recycling i stworzenie w procesach przemysłowych obiegów zamkniętych. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na znaczne zmniejszenie wykorzystywania wody słodkiej oraz polepszyłoby jej dostępność w ważnych obszarach zlewisk Unii Europejskiej, jak opisano to w ramowej dyrektywie wodnej oraz dla innych celów (sąsiednie wspólnoty, przemysły: rolny oraz bioproduktów). Symbioza przemysłowa daje możliwość efektywnego gospodarowania energią, wodą oraz innymi zasobami dając tym samym przewagę nad zużyciem jej przez energochłonne gałęzie przemysłu.

Zakres:

Propozycje powinny skupiać się wokół rozwiązań gwarantujących jak najmniejszy (bliski zeru) wyciek chemikaliów do wody poprzez tworzenie obiegów zamkniętych w połączeniu z odzyskiwaniem energii i/lub innych substancji (zasobów) dzięki zintegrowanym strategiom wodooszczędnym dla celów procesów przemysłowych.

Takie strategie powinny wziąć pod uwagę:

  • Lepsze scharakteryzowanie wykorzystywania wody i produkcji w procesach przemysłowych;
  • Określenie opcji recyclingu z uwzględnieniem kwestii związanych z wodą, odpadami i energią tworząc tym samym system uwzględniający kapitał oraz optymalne działania;
  • Fakt, że produkcja w przyszłości wymaga zaprojektowania, wyjść awaryjnych oraz takiej integracji technologii, aby zmniejszyć zużycie wody, pozwolić na jej recycling i zmniejszyć wykorzystywanie zasobów wody słodkiej w obiegach zamkniętych podczas procesów przemysłowych. Należy włączyć w to kaskadowe wykorzystywanie wszelkich typów wody w miejscach typowo przemysłowych lub też kompatybilne ponowne jej wykorzystywanie na obszarach miejskich i wiejskich;

Zmiana w gospodarce zasobami wodnymi oraz optymalizacja ich zarządzaniem w procesach przemysłowych powinna odbywać się zgodnie z zasadami dotyczącymi odpadów, wody oraz energii traktując te procesy jako zamknięte koło. Propozycje powinny umożliwić rozwinięcie technologii i propozycji na ogromną skalę. Oczekuje się, że będą one łączyć w sobie:

  • Systemy zarządzania oraz monitorowania czasu z innowacyjnymi cyfrowymi rozwiązaniami dla czujników i siłowników (np. modelowanie, sztuczna inteligencja) i;
  • Takie technologie recyclingu jak wysoce selektywny proces oddzielania lub wydobywania oraz nowe rozwiązania z zakresu ochrony wody przed zanieczyszczeniami, oraz rdzą.

W zintegrowanym zarządzaniem wodą powinno wziąć pod uwagę różne cechy, a także źródła wody włączając w to odsalanie, ponowne wykorzystywanie ścieków, zbieranie deszczówki, kondensację pary wodnej (np. wyburzanie chłodni kominowej). Wymagany będzie rozwój systemu ukierunkowanego na realizację oczekiwań oraz takiego, który pozwoli przełożyć wypracowane rozwiązania na istotne procesy przemysłowe. Ponowne wykorzystywanie wody będzie w następstwie prowadziło do nagromadzenia zanieczyszczeń. Ciągły monitoring powinien uwzględniać parametry pomiaru jakości wody związane z danym procesem.

Zdecydowanie zachęca się do stworzenia takiego projektu, który będzie spójny z innymi istotnymi projektami biorąc pod uwagę, że jest to kwestia przekrojowa, a w szczególności z tymi, które zostały wybrane jako spójne z programem SC5-04-2019 mówiącym o „Budowaniu energooszczędnej ekonomii i społeczeństwa”.

Propozycje zgłaszane w tej sprawie powinny uwzględniać kontekst biznesowy oraz strategię eksploatacji tak jak to zaznaczono we wprowadzeniu do tej części programu pracy.

Działania powinny rozpocząć się z poziomu 5 gotowości technologicznej (Przeprowadzenie weryfikacji komponentów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego), a zakończyć na poziomie 7 na koniec projektu (Dokonanie demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym).

Komisja zakłada, że to wyzwanie będzie mogło być zrealizowane, jeśli weźmie pod uwagę propozycje, które wymagają wkładu finansowego ze strony Unii Europejskiej pomiędzy 8 a 12 milionów. Nie mniej jednak to nie oznacza, że nie można składać propozycji zakładających inny budżet i nie oznacza, że takie propozycje nie zostaną zrealizowane.

Oczekiwany rezultat:

Oczekuje się kilku z wymienionych niżej rezultatów:

·         Znacznego zmniejszenia obecnego wykorzystywania zasobów wody słodkiej;

·         Ważnych kroków w kierunku wycieku zanieczyszczeń (bliskiemu zeru) do wody dzięki systemom obiegów zamkniętych w procesach przemysłowych;

·         Znacznego wzrostu ponownego wykorzystywania wody, energii oraz / lub innych substancji i materiałów;

·         Zwiększenia oszczędnego gospodarowania wodą oraz innymi zasobami o 30% w porównaniu do najnowocześniejszych systemów;

·         Efektywnego rozpowszechnienia najważniejszych skutków tych inwestycji wśród obecnej i przyszłych generacji pracowników poprzez rozwój możliwości uczenia się z uwzględnieniem elastycznej użyteczności. Powinno być to łatwe do uwzględnienia w obecnym programie nauczania oraz modułach na poziomie licencjatu, a także w programach nauczania możliwych do zrealizowania przez całe życie;

·         Oczekuje się zysków dla środowiska wyrażonych w liczbach bezwzględnych w postaci korzyści dla UE oraz globalnego środowiska;

·         Dodatkowo powinno dokonać się oceny możliwości replikacji danego rozwiązania;

W propozycji powinny zostać ujęte ważne wskaźniki wraz z wartościami początkowymi.

 

Ochrona zasobów wody: recycling ścieków przemysłowych
Tagi:    
L.J. Collier Authentic Jersey